Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Педагогически колеж - Плевен

Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация - ИНТЕРИОР


  Новини от сайта

  Работа в електронна среда

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги и студенти,

  искам да благодаря на всички преподаватели и студенти, които през последните няколко месеца  отговорно, професионално  и активно работиха в интерактивна среда чрез е-платформа MOODLE и по този начин допринесоха за успешно завършване на летния семестър. Бяха разработени повече от 40 категории по всички дисциплини, предвидени за този период от време, качени стотици ресурси, лекции, мултимедийни презентации, материали, видео и онлайн уроци, тестове и задания. Много голяма част от студентите своевременно предаваха своите разработки по различните дисциплини, участваха  в срещи (чрез е-платформа ЗУУМ) със своите преподаватели и по този начин успешно приключиха този семестър.

  Желая на всички здраве и до нови срещи в е-платформа MOODLE и през следващата академична година!

  ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - Хоспитиране в детската градина

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Във връзка с изпълнение заповед № РД-10-457 от 24.04.2020 г. на Ректора на ВТУ, т. 4 и т. 5, е налице следната организация за провеждане на студентска практика „Хоспитиране“ за специалност Предучилищна педагогика и английски език - 2 курс :

  - разработена е категория Методика на обучението по … - „Хоспитиране в детската градина“ със следните образователни направления:  Български език и литература – 8 часа, Математика – 4 часа (само за 1 група), Околен свят – 8 часа, Изобразително изкуство – 8 часа, Физическо възпитание - 4 часа (само за 2 група);

  - ОН Музика и ОН Конструиране и технологии са приключили своите наблюдения и студентите са оценени от преподавателите-методици. Поради тази причина по тези образователни направления няма да се създават курсове;

  - преподавателите-методици по 5те образователни направления е необходимо да качат своите ресурси по съответните предмети и да дадат указания на студентите за изработване на задания;


  ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - Хоспитиране в началното училище и Стажантска практика в детската градина

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Във връзка с изпълнение заповед № РД-10-457 от 24.04.2020 г. на Ректора на ВТУ, т. 4 и т. 5, е налице следната организация за провеждане на студентска практика „Хоспитиране“ за специалности Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език - 2 курс и провеждане на „Стажантска практика“ за специалност Предучилищна педагогика и английски език - 3 курс:

  1.       Провеждане на студентска практика „Хоспитиране“ за специалности Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език - 2 курс след съгласуване и потвърждение за съдействие от партньорските училища:

  -          разработена категория „Хоспитиране“ с необходимия инструктаж в т. Обявления в е-платформа на колежа с 10 основни теми: Български език и литература, Математика, Английски език, Околен свят - 1 и 2 клас, Човекът и общество - 3 и 4 клас, Човекът и природата - 3 и 4 клас, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт и оторизиран достъп до нея от всички студенти и преподаватели-методици;

  -          предоставяне на линкове на записани уроци по учебните предмети, които учителите провеждат. Този подход е възприет след консултации с партньорските училища,  където се прецени, че е много трудно да бъде даден достъп до предвидените часове по съответните предмети на всички студенти, тъй като самите училища използват различни е-платформи за обучение, което създава допълнителни затруднения;

  -          качване на всички получени линкове по съответните предмети и даване допълнителни ресурси и указания за работа на студентите от преподавателите-методици;


  2.      Провеждане на „Стажантска практика“ за специалност Предучилищна педагогика и английски език - 3 курс

  -          разработена категория „Стажантска практика“ с необходимия инструктаж в т. Обявления в е-платформа на колежа с 8 основни теми (образователни направления): Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии Физическа култура и Английски език и оторизиран достъп до нея от всички студенти и преподаватели-методици;

  -          качени по два идейни варианта на ситуации от всеки студент по седемте основни образователни направления и по английски език;

  -          записване (аудио и видео) на проведени в е-платформа ZOOM сесии на преподавателите от държавната изпитна комисия със студентите по групи, на които студентите ще дискутират представените от тях идейни варианти на ситуации;

  -          при оценяването ще се имат предвид оценките  на студентите по дисциплините  „Хоспитиране “ и „Текуща практика“.


  По-стари теми...